Ajankohtaista-osiosta löydät tiedot tapahtumista ja uusimmista aineistolisäyksistä.

Hanke on päättynyt. Hankkeen tuloksista on saatavissa pdf-muodossa lyhyt (2 sivua) yhteenveto Elävä esikaupunki pähkinänkuoressa (30.6.2014).

Elävä Esikaupunki, lyhyesti ELOISA, on Tekesin rahoittama kolmivuotinen (2011–2013) tutkimushanke, joka tarkastelee suomalaisen esikaupunkirakentamisen tulevaisuuden haasteita ja keinoja lisätä kaupunkiympäristön monikäyttöisyyttä. Hankkeen avainkäsitteitä ovat

  • alueen elinkaarikestävyys eli kyky sopeutua muuttuviin tarpeisiin ja säilyä hyvänä asuinympäristönä
  • tilojen monikäyttöisyys, joka edistää rakennuskannan käyttöarvoa ja tuottavana säilymistä

Erityisesti pääkaupunkiseudulla esikaupunkialueet muodostavat valtaosan tulevaisuuden asuinympäristöstä. Täydennysrakentamisen, kehittämisen ja osittaisen uudisrakentamisen tulisi sekä vahvistaa esikaupunkien kykyä sopeutua tuleviin muutoksiin että lisätä asuinalueiden käyttöarvoa. Haasteena on kansainvälisestikin tapahtuva kaupunkiympäristön muutos, joka uhkaa vaikuttaa päinvastaisesti ja kaventaa asukkaiden toimintamahdollisuuksia.

Elävä esikaupunki -hankkeessa tutkitaan keinoja lisätä asuinalueiden elinkaarikestävyyttä ja tilojen monikäyttöisyyttä eli "tilallista pääomaa". Tavoitteena on säilyttää rakennuskannan arvo ja tuottavuus muutoksissa. Sen sijaan, että kaupunkiympäristön monikäyttöisyys liitettäisiin ensisijaisesti kaupallisiin ja julkisiin palveluihin, lähtökohdaksi otetaan asuntokannan joustokyky ja sen kautta vaikutukset myös palvelujen tilankäyttöön. Tavoitteena on samalla myös toimijoiden, kuten kolmannen sektorin omaehtoisuuden lisääminen, jolloin myös tarve keskitettyyn hallinnointiin vähenisi.

Hanke sisältää kolme aihealuetta, jotka tarkastelevat esikaupunkeja alueellisen toimijuuden ja kaupunkitilan käytön, asuinalueiden elinkaarikestävyyden ja joustavan käyttäjälähtöisen tilatarjonnan näkökulmista. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan vuorovaikutteinen kehittämisprosessi. Hanke jakautuu kymmeneen moduuliin, työpakettiin.

Hankkeen tulokset syntyvät sekä osallistuvan kehittämisen että syventävän tutkimuksen välityksellä. Erityisesti tarkastellaan asuinalueiden elinkaarikestävyyden mittareita, asuntojen ja muiden tilojen joustavia suunnitteluperiaatteita, uusien tilakonseptien vastaanottoa eri toimijoiden piirissä, tilojen hallinta- ja organisoitumismalleja, palvelujen sijoittumistapoja ja jo toteutettujen esimerkkihankkeiden kulkua. Tulokset julkaistaan raportteina ja verkkosivuilla.

Hankkeen tärkeänä tavoitteena on saattaa eri toimijat vuoropuheluun keskenään. Tuloksia voidaan hyödyntää etsittäessä suunnittelun keinoja asuinalueiden elinvoiman ylläpitämisessä, uusien asunto- ja tilakonseptien sekä mm. erilaisten hajautettujen palvelumallien kehittämisessä. Alueen ja tilojen monikäyttöisyys sekä käyttäjien aktiivinen rooli luo uusia mahdollisuuksia sekä yrityksille että kunnille.

ELOISA Elävä esikaupunki  |  Aalto-yliopisto, YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä | URBA.FI